Jump to Content

Sedna: native XML database management system (internals overview)

Ilya Taranov
Ivan Shcheklein
Alexander Kalinin
Leonid Novak
Sergei Kuznetsov
Roman Pastukhov
Alexander Boldakov
Denis Turdakov
Konstantin Antipin
Andrey Fomichev
Peter Pleshachkov
Pavel Velikhov
Nikolai Zavaritski
Maxim Grinev
Maria Grineva
Proc. of the 2010 int. conf. on Management of Data, ACM, New York, NY, USA, pp. 1037-1046

Abstract

Research Areas