Jump to Content

TRECVID 2005 by NUS PRIS

Tat-Seng Chua
Shi-Yong Neo
Hai-Kiat Goh
Ming Zhao
Yang Xiao
Gang Wang
Sheng Gao
Kai Chen
TRECVID (2005)

Abstract

Research Areas