Jump to Content

Prefetch optimizations on large-scale applications via parameter value prediction

Shih-wei Liao
Tzu-Han Hung
Donald Nguyen
Hucheng Zhou
Chinyen Chou
Chiaheng Tu
ICS (2009), pp. 519-520

Abstract