Jump to Content

Demon-like algorithmic quantum cooling and its realization with quantum optics

Jin-Shi Xu
Man-Hong Yung
Xiao-Ye Xu
Zheng-Wei Zhou
Chuan-Feng Li
Alán Aspuru-Guzik
Guang-Can Guo
Nature Photonics, vol. advance online publication (2014)

Abstract

Research Areas