Jump to Content

Automatic Spatially-aware Fashion Concept Discovery

Xintong Han
Zuxuan Wu
Phoenix X Huang
Xiao Zhang
Menglong Zhu
Yuan Li
Yang Zhao
Larry S Davis
ICCV (2017)

Abstract

Research Areas